Thông tin phát hành LearningWare (ngày 26 tháng 10 năm 2022)

ID khóa học có thể được chỉ định khi có được lịch sử học tập bằng API

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Liên kết dữ liệu

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Trước đây, khi có được lịch sử học tập bằng API thu thập lịch sử học tập, chỉ hỗ trợ tên khóa học, không hỗ trợ ID khóa học.

Với sửa đổi này, bạn cũng sẽ có thể chỉ định ID khóa học.

* Nếu tên khóa học (LessonNames) cũng được chỉ định làm tham số, tên khóa học sẽ được ưu tiên và mục này sẽ bị vô hiệu hóa. Để biết thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật API có thể được xác nhận từ màn hình liên quan.