Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 29/04/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh như sau:

Có thể chọn định dạng dữ liệu nhập vào của mục tự do trong hồ sơ của người dùng

[Giao diện]

Màn hình quản lý> Cài đặt trang> Cài đặt màn hình người dùng> Cài đặt mục hồ sơ

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Có thể đăng ký tối đa 20 trường mục tự do bằng cách đặt các mục hồ sơ, cho đến nay phương thức nhập chỉ là văn bản (mô tả tự do).

Bản cập nhật này cho phép bạn đăng ký định dạng dữ liệu nhập vào là lịch hoặc lựa chọn.

Có thể quản lý các mục tự do của "Đánh giá sau khi tham dự" trong chức năng chấp nhận đơn đăng ký.

[Giao diện]

Màn hình quản lý> Quản lý chấp nhận đơn> Thiết lập mục đánh giá (màn hình mới).

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Cho đến nay, có thể nhập 5 mục tự do trên màn hình quản trị > quản lý chấp nhận đơn > đánh giá sau khi tham dự.

Tên mục của các mục tự do này được nhập thủ công mỗi lần thực hiện đánh giá, nhưng chúng tôi sẽ có thể thực hiện quản lý theo yêu cầu của khách hàng để thống nhất trục đánh giá và dữ liệu nhập vào.

Thêm một màn hình mới “Thiết lập mục đánh giá” để đăng ký mục đánh giá.

Các mục đánh giá được đặt trên màn hình “Thiết lập mục đánh giá” được phản ánh trong các mục tự do trên màn hình “Đánh giá sau khi tham dự”.

Dữ liệu nhập vào có thể được cài đặt từ 3 loại: dữ liệu tự do / lịch / lựa chọn.

Ngoài ra, cùng với thay đổi này, số lượng các mục vật phẩm tự do được tăng từ 5 mục lên đến 15 mục.

"Hạn chế menu hiển thị" cho phép cài đặt BẬT / TẮT menu giữa / menu nhỏ của chức năng chấp nhận đơn đăng ký.

[Giao diện]

Màn hình quản lý> Quản lý người dùng> Hạn chế menu hiển thị

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Tại chức năng “Hạn chế menu hiển thị” cho phép bạn hạn chế các menu hiển thị trên màn hình quản lý của người dùng với quyền quản trị viên, chức năng chấp nhận đơn đã có thể được cài đặt HIỆN / ẨN cho mỗi menu lớn

Với sự đổi mới này, sẽ có thể giới hạn menu giữa và các đơn vị menu nhỏ.

Bằng cách sử dụng hạn chế này, có thể tạo ra “quản trị viên chỉ muốn phê duyệt chấp nhận đơn ” và “quản trị viên chỉ muốn xem đánh giá sau khi tham dự”.

"Hạn chế menu hiển thị" cho phép cài đặt BẬT / TẮT menu giữa / menu nhỏ của chức năng chấp nhận đơn đăng ký.

[Giao diện]

Màn hình quản lý> Quản lý người dùng > Quản lý người dùng

[Đối tượng sử dụng]

Quản trị chung

Trong trường hợp bạn xóa người dùng trong đó có bao gồm tài khoản đang dùng, lỗi “Bạn không thể xóa ID đăng nhập của bạn” sẽ được hiển thị để ngăn ngừa việc đó.

Đã khắc phục sự cố rằng tên tệp vẫn giữ nguyên như trước đây khi gửi lại báo cáo có chứa câu hỏi gửi tệp đính kèm.

[Giao diện]

Màn hình quản lý> Quản lý người dùng > Quản lý người dùng

[Đối tượng sử dụng]

Tất cả các quyền

Nếu bạn gửi lại một báo cáo bao gồm một câu hỏi được gửi dưới dạng tệp đính kèm, lỗi tên tệp vẫn giữ nguyên như trước sẽ xảy ra.

Khi gửi lại, cải thiện để tên tệp sẽ bị ghi đè.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.