Thông tin phát hành LearningWare (ngày 7 tháng 9 năm 2022)

Chúng tôi sẽ sửa đổi màn hình tìm kiếm để giúp bạn lựa chọn các khóa học dễ dàng hơn.

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Kết quả điểm danh> (Khóa học)

Tất cả các màn hình có thể được tìm kiếm theo khóa học, bao gồm cả biểu mẫu tìm kiếm trạng thái hoàn thành của người dùng

[Người dùng thực hiện] 

Quản trị viên chung, quản trị viên nhóm, quản trị viên khóa học

 

Khi chọn các khóa học trên mỗi màn hình, có sự khác biệt về thứ tự hiển thị của các khóa học giữa cửa sổ kéo xuống và cửa sổ phương thức, gây khó khăn cho việc chọn khóa học.

Bằng cách thống nhất thứ tự hiển thị của các khóa học với màn hình “Đăng ký / Quản lý khóa học”, chúng tôi sẽ giúp việc lựa chọn khóa học trở nên dễ dàng hơn.

[Đã phát hành] Đã khắc phục sự cố không thể xóa các tài liệu được tạo bằng chức năng tạo tài liệu.

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Quản lý khóa học> Đăng ký và quản lý khóa học> Xóa tất cả cùng một lúc

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung, quản trị viên khóa học

Nếu bạn xóa một khóa học sử dụng tài liệu giảng dạy được tạo bằng chức năng tạo tài liệu giảng dạy, thì có một vấn đề là không thể xóa tài liệu giảng dạy đã sử dụng.

Trong sửa đổi này, ngay cả khi khóa học đã bị xóa, nó đã được cải thiện để các tài liệu giảng dạy được sử dụng có thể bị xóa.

* Nội dung này được phát hành vào 2022/07/20.

Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố không hiển thị báo cáo của khóa học có thời gian ghi danh đã qua.

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình điểm danh> Danh sách khóa học> Đánh giá báo cáo

[Người dùng thực hiện]

Sinh viên

Bạn có thể xem nội dung câu trả lời của báo cáo đã gửi từ lịch sử gửi báo cáo, nhưng

hiện tại, có một vấn đề là báo cáo của các khóa học đã qua giai đoạn khóa học không được hiển thị.

Trong lần sửa chữa này, chúng tôi sẽ thực hiện các cải tiến để các báo cáo về các khóa học đã qua thời gian khóa học cũng sẽ được hiển thị.

Đã sửa 3 lỗi khi lấy lại cài đặt ZoomAPI và lịch sử cuộc họp Zoom

[Màn hình thực hiện] 

Màn hình quản lý> Trực tiếp> Màn hình quản lý cài đặt API Zoom

> Live> Đăng ký / quản lý cuộc họp Zoom > Chi tiết cuộc họp Zoom

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Có 2 sự cố trên màn hình cài đặt ZoomAPI và 1 sự cố trên màn hình chi tiết cuộc họp Zoom, vì vậy chúng tôi sẽ khắc phục chúng.

  1. Nếu họ của người dùng giấy phép Zoom không được đăng ký trong cài đặt ở phía Zoom, có một vấn đề là không thể đặt ZoomAPI trong LearningWare. Với bản sửa lỗi này, ngay cả khi họ của người dùng giấy phép Zoom chưa được đăng ký, nó sẽ được cải thiện để có thể đặt ZoomAPI trong LearningWare.
  2.  Nếu bạn thay đổi cài đặt để không liên kết Liên kết Zoom, liên kết đó không thực sự được nhập, nhưng nó được hiển thị dưới dạng “X số người dùng giấy phép Zoom đã nhập” trên màn hình hoàn tất. Bản sửa lỗi này sẽ ngăn thông báo trên hiển thị.
  3. Nếu cuộc họp mục tiêu đã bị xóa ở phía Zoom, nhấn nút “Truy xuất lịch sử” sẽ hiển thị “Lịch sử truy xuất” mặc dù không có cuộc họp mục tiêu. Với bản sửa lỗi này, nếu không có cuộc họp mục tiêu, nó sẽ được cải thiện để “Không lấy được lịch sử. Vui lòng kiểm tra xem cuộc họp tương ứng có tồn tại trong Zoom hay không.”

Thống nhất văn bản của email thông báo

[Màn hình thực hiện] 

 Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Chỉnh sửa văn bản của email thông báo

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Vì có các biến thể ký hiệu trong email thông báo, chúng tôi sẽ thống nhất chúng như sau.

・ Hợp nhất bằng “tên” thay vì “tên đầy đủ”

・ Hợp nhất các phần được phân tách bằng [] bằng dấu hai chấm “:”

・ Nếu tên và ID đăng nhập được viết cùng nhau, tên → ID đăng nhập sẽ thống nhất theo thứ tự

* Nếu quản trị viên đã thay đổi nội dung của email thông báo, cải tiến sẽ không được áp dụng.

Cải thiện sự cố xảy ra khi hiển thị số lượng kế hoạch truy cập đồng thời tối đa trong lịch sử kế hoạch

[Màn hình thực hiện]  

Màn hình quản lý> Cài đặt trang web> Gói giá / cài đặt giới hạn> Lịch sử gói

[Người dùng thực hiện]

Quản trị viên chung

Nếu bạn đã sử dụng kế hoạch số truy cập đồng thời trong tháng trước, có một vấn đề là số lượng tối đa hiện tại của kế hoạch số truy cập đồng thời được hiển thị dưới dạng số lượng tối đa của kế hoạch số truy cập đồng thời trong lịch sử kế hoạch.

Ngoài ra, nếu bạn hiện đang sử dụng gói số lượng người dùng, thì số lượng gói truy cập đồng thời tối đa trước đây được hiển thị là “0 người dùng”.

Trong lần sửa chữa này, chúng tôi sẽ cải thiện lịch sử kế hoạch trong quá khứ để nó được hiển thị chính xác.

[Ví dụ] Trong khoảng thời gian từ 2022/06/21 đến 2022/07/20, nếu bạn đang sử dụng gói truy cập đồng thời cho 50 người dùng và hiện đang sử dụng gói truy cập đồng thời cho 25 người dùng, màn hình lịch sử gói sẽ hiển thị 2022/06 / 21 ~ 2022/07/20 Gói số truy cập đồng thời 25 người dùng và cùng số lượng tối đa với gói hiện tại được hiển thị.

[Ứng dụng] Cải thiện vấn đề màn hình đăng nhập hiển thị khi mở màn hình chi tiết khóa học.

[Màn hình thực hiện] 

Ứng dụng> Màn hình chi tiết khóa học

[Người dùng thực hiện]

Tất cả người dùng

Trong ứng dụng LearningWare, khi bạn nhấn vào một khóa học, màn hình đăng nhập sẽ hiển thị

và sau khi nhập ID đăng nhập và PW, màn hình chi tiết khóa học sẽ mở ra.