Thông tin cập nhật của phần mềm LMS LearningWare (Ngày 30/10/2020)

Phần mềm LMS - LMS Learning Ware

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin dùng giải pháp eLearning của công ty ProSeeds.

Trong lần cập nhật phần mềm này, chúng tôi có những điều chỉnh/ cải thiện như sau:

Số lượng người mới đến trên bảng thảo luận / thông báo được hiển thị bằng icon số.

Cho đến hiện tại, người dùng sẽ không thể thấy được số lượng thông báo của các tính năng thông báo trên màn hình Trang chủ. Với bản cập nhật hiện tại, người dùng có thể thấy được số lượng của các thông báo ở biểu tượng của các chức năng này tại màn hình Trang chủ.

Thông báo
Các thông báo sau sẽ được tính như sau:
・ Thông báo chưa đọc (mới đến)
・ Thông báo chưa được trả lời
・ Khi có thông báo trả lời

* Mỗi số cho mỗi thông báo
* Thông báo sẽ bị ẩn nếu thời gian hiển thị đã kết thúc
* Thông báo sẽ bị ẩn ngay cả đối với các mục chưa được trả lời (kể cả đã đọc) sau thời hạn

Bảng thảo luận
Số lượng các thông báo ở Bảng thảo luận sẽ được tính như sau:
・ Bảng thảo luận chưa đọc
・ Khi có bài đăng và nhận xét (ngay cả khi có nhiều bài viết và nhận xét trên một bảng thảo luận, một thông báo sẽ được gửi)
* 1 thông báo cho mỗi bảng thảo luận
* Thông báo sẽ biến mất nếu ngày cho phép hiển thị đã kết thúc
* Thông báo cho các bảng thảo luận có trạng thái “không hợp lệ” sẽ biến mất

Hỗ trợ tải lên các tệp ký tự 2 byte

Hiện tại ở phần mềm, dạng ký tự thuộc dạng 2 byte như tiếng Việt và tiếng Nhật là Hiragan và Katakana sẽ không thể được tải lên. Với sửa đổi lần này, bạn có thể tải lên tệp với tên chứa ký tự byte.

Bạn sẽ có thể thiết lập tối đa 3 cấp độ của danh mục khóa học

Với bảng cập nhật hiện tại, Danh mục của khóa học được tạo ở phần mềm sẽ có thể tạo thêm các danh mục nhỏ.
Nhằm giúp phân cấp và phân loại khóa học chi tiết hơn và cũng như giúp người học dễ dàng tìm kiếm các khóa học hơn.

Bạn sẽ có thể hiển thị câu trả lời của mô hình trong các báo cáo mô tả

Nếu bạn đặt câu trả lời kiểu mẫu từ màn hình cài đặt câu hỏi, người dùng sẽ có thể thấy câu trả lời của mô hình khi báo cáo được gửi và hoàn thành.

Ngăn các hyperlink ra khỏi trường thông báo trên màn hình đăng nhập

Hyperlink hiển thị ở màn hình đăng nhập đã được cải thiện việc hiển thị ở lần chỉnh sửa này.

Đây là tất cả những thông tin mới nhất cho lần cập nhật phần mềm này. Nếu Quý khách hàng có bất kì yêu cầu hay phản hồi nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: customer@pro-seeds.com.vn.

Những chi tiết về các tính năng được liệt kê bên trên (bao gồm câu chữ, thiết kế, v.v) sẽ có thể được thay đổi, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng.


elearning lms learningware